KV2021 i Rudersdal

De rigtige og gode tilbud til dine børn

Vi skal have forskellige institutioner. Børnetallet stiger, og det giver os en unik chance for at udvikle fleksible dagtilbud, der i størrelse, faglighed, kultur og placering matcher børnefamiliernes behov. Skovbørnehaver er lige så gode som store institutioner, selv om kommunen i dag kun vil udvikle sidstnævnte. Ved istandsættelse og nybyggeri gøres indretningen fleksibel, så den kan tilpasses ændringer i børnetallet.

Medarbejdernes tid med børnene skal øges, så den ægte normering bliver bedre. Vi sænker sygefraværet ved at ophæve områdeledelse og få ledelsens nærvær tilbage. Vi fjerner de unødvendige administrative byrder, så institutionens energi og ressourcer bruges med børnene. Når vi trimmer forvaltningen, flyttes de sparede penge til institutionerne. Vi vil følge udviklingen tæt, så der kan tilføres ressourcer, hvis de andre tiltag ikke er nok til at tiltrække og fastholde dygtigt personale.

Åbenhed sætter gang i positiv udvikling. Børnehuse og specialtilbud må gerne være stolte af deres resultater og stikke positivt ud i forhold til de andre. Gennem åbenhed, videndeling og forpligtende samarbejder, sikrer vi relevant opbakning til institutioner, der ikke helt er der, hvor de ønsker at være.

Lokalt tilhørsforhold påvirker din livskvalitet. Da områdeledelse i sin tid blev indført, forsvandt noget at det lokale engagement. Når institutionerne igen sættes fri, skal vi bidrage til at få engagementet tilbage. Det øger livskvaliteten hos børn, familier og i lokalsamfundet.

Derfor SKAL der ændres meget for at få ordnede forhold på børneområdet
Jeg har samlet lidt sammen fra min scrapbog, som illustrerer omfanget af problemer på børneområdet i Rudersdal. https://borgerfokus.dk/wp-content/uploads/2021/10/Jacob-Buhl-scrapbog-borneomradet.pdf

Tre kendetegn går igennem hele perioden:
• Samme politiske ledelse
• Samme ansvarlige chefer (som beskyttes aktivt af den politiske ledelse)
• Børn og forældre udskiftes løbende, så rædslerne er glemt inden for få år

Jeg har gennem årene forsøgt at påvirke kommunen til at ændre adfærd, både med gulerod og gabestok. Det er utrolig svært ”udefra”, fordi båndene mellem politisk og administrativ topledelse er alt for tætte.

Den mest effektiv måde at komme dårlige adfærd og nedprioritering af børneområdet til livs er ved at vælge en anden borgmester i næste valgperiode. Det er faktisk ligegyldigt hvem, bare det er en anden. Det vil gøre underværker for kommunens borgere, som fuldt ud kompenserer for eventuelle landspolitiske meningsforskelle.

BorgerFokus har skrevet under på “Børneløftet”, som gruppen Børnenes Stemme Rudersdal har opstillet:
1. Rudersdal Kommune beregner minimumsnormeringerne på institutionsplan, så alle institutioner sikres minimumsnormeringer. Normering skal fremgå af institutionens hjemmeside ligesom pædagogandelen gør det i dag.
2. Rudersdal Kommune indfaser minimumsnormeringer fuldt i 2023 på institutionsniveau.
3. Rudersdal Kommune opgør normeringerne ud fra de reelle tal og tæller ikke f.eks. ledere, køkkenpersonale eller dem på orlov med. En forældregruppe i Fredensborg Kommune har modelleret en ”omsættermodel”, der kan vise de reelle normeringer.
4. Rudersdal Kommune indfører minimumsnormeringer for SFO’erne og sikrer flere tolærertimer, så de mindste skolebørn også opnår en højere kvalitet.
5. Der arbejdes fortsat for at rekruttere pædagoger til kommunens institutioner og i de tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre, ansættes der i højere grad pædagogiske assistenter. Institutionerne kan få hjælp til at skrive jobopslag i forvaltningen.
6. Der arbejdes aktivt for at efteruddanne medhjælpere og pædagogiske assistenter, så deres pædagogiske kompetencer styrkes. Der fastsættes et mål for, hvor mange medhjælpere og assistenter kommunen hvert år vil søge at få løftet til pædagoger. Der afsættes særskilt økonomi til indsatsen, så efteruddannelsen ikke belaster den enkelte institutions budget ift. vikardækning.
7. Den kommende kommunalbestyrelse drøfter, hvordan Rudersdal Kommune kan blive en mere attraktiv arbejdsplads for det pædagogiske personale. BUPL, forældrebestyrelserne og forældrebevægelsen inddrages i arbejdet.